A Debreceni református Kollégium Baráti Köre 2002-ben alakult közhasznú egyesületként. Célja a Debreceni Református Kollégium hagyo­mányainak ápolása; a Kollégium egykori diákjai egymással és volt iskolájukkal történő kapcsolattartásának elősegí­tése; diáktalálkozók, érettségi találkozók, konferenciák, kulturális és művészeti események, tudományos tanácskozások szervezése és lebonyolítása; a volt diákok folyamatos tájékoztatása a Kollégium intézményeinek működéséről; a Kollégiummal kapcsolatos kiad­ványok tervezése, kiadása és terjesztése; a kollégiumi tagozatok kiváló di­ákjainak és felkészítő tanárainak jutalmazása. Az egyesület megalakulása óta meghatározó szerepet játszik az évenkénti debreceni diáktalálkozók szervezésében.

A Baráti Kör jelenlegi vezetősége: dr. Győri János elnök, dr. Fekete Károly titkár, Csete Örs, Nagy László alelnökök, dr. Győri Judit, dr. Fazakas Gergely és Győri József elnökségi tagok.

Az egyesület rendes tagja lehet az a nagykorú természetes személy, aki a Debreceni Refor­mátus Kollégium bármely tagozatán tanulmányokat folytatott vagy azok valamelyikével élete során munkaviszonyba került. Az egyesület pártoló tagja lehet bármely belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve gazdálkodó szervezet, aki/amely az egyesület céljainak megvalósulását támogatni kí­vánja.

Éves tagsági díj 1000 Ft, nyugdíjasoknak 500 Ft. Az egyesület­hez kitöltött belépési nyilatkozat beküldésével lehet csatlakozni. Az elfo­gadott alapszabály szövege, valamint a belépési nyilatkozat innen letölthető.

A Debreceni Református Kollégium Baráti Körének elnöksége várja minden volt diák jelentkezését!