Go To Top

Debreceni Református Kollégium Baráti Köre

Ajánlatunk

Jubileumi kiadványok

Miről mesél a Debreceni Kollégium?

Kiadja a Tiszántúli Református Egyházkerület
Szerkesztő: Győri L. János

 

  

„Győri L. János gimnáziumi tanár és egykori diákja, Orosz Judit közös kötetében a debreceni kollégiumi diákélet közel fél évezredes világa kel életre. Egy olyan diákköztársaságba pillanthat be az olvasó, amelyben a debreceni diák egykor nemcsak tanult, hanem ha életkora és tehetsége engedte, kisebb diáktársait tanította is. Maga vetette meg fekhelyét, mosott, takarított, főzött, s csak akkor volt számára „terülj asztalkám”, ha kántálással, legációval, kápsálással vagy szupplikációval az élelemgyűjtésben is segített. Aki tudni szeretné, mit is jelentenek a diákélet latinos kifejezései, annak érdemes végigolvasnia ezt a könyvet.

Egy olyan világban kalauzol értő és közérthető módon ez a képeskönyv, amely segít megérteni valamit abból a sokat emlegetett szellemiségből, amely az egykor idejárt diákok szerint meghatározta nemcsak a diákéveket, hanem az innen kikerülő diákok egész további életszemléletét, értékrendjét és életformáját. Remélem, sokan lesznek azok, akik e könyv segítségével jobban megértik és megérzik ezt az egyedi légkört, amely támaszt, tartást és olykor menedéket is jelentett sokak számára az elmúlt 475 évben.”

(Részlet dr. Bölcskei Gusztáv püspök Ajánlásából)

Várható megjelenés: Megjelent

 

 

MENEDÉK. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában 1950–1957 között érettségizett diákok visszaemlékezései

Második, javított és bővített kiadás
Kiadja a Kollégium Baráti Köre a Tiszántúli Református Egyházkerület támogatásával
Szerkesztők: Csiha Andás, dr. Győri János, Nagy László, dr. Molnár István, Virágh Lászlóné

A könyv 2011-es első kiadása nagy sikert aratott, s néhány hónap alatt elfogyott. Ez indokolja második, javított és bővített kiadását. A visszaemlékezéseket a debreceni Református Kollégium Gimnáziumában 1950–1957 között érettségiző nyolc évfolyam diákjai írták. E nemzedék képviselőinek, történelmi okok miatt, közös volt a sorsuk: amint a cím is jelzi, számukra az ősi Debreceni Kollégium valóban menedéket jelentett. A visszaemlékezések többsége azt bizonyítja, hogy az 1950-es években több száz magyar diák számára, származása miatt, ez az egyházi iskola jelentette az egyetlen továbbtanulási lehetőséget. A kiadvány szövegét rendkívül értékes korabeli fényképanyag illusztrálja. A könyv 2. kiadása tartalmazza az érintett nyolc évfolyam érettségiző diákjainak névsorát is.

Várható megjelenés: Megjelent

 

A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM TÖRTÉNETE

Kiadványsorozat a Kollégium fennállásának 475. évfordulója tiszteletére
Kiadja a Tiszántúli Református Egyházkerület
Szerkesztőbizottság: Bölcskei Gusztáv, Baráth Béla Levente, Fekete Károly, Győri L. János
Sorozatszerkesztő: Győri L. János

1. Intézménytörténeti források a Debreceni Református Kollégium Levéltárában I–II.

Szerkesztő: Szabadi István

A humanizmus és a reformáció kora óta érvényes alapelv minden kutatás számára az „ad fontes", azaz a meglévő forrásokra való támaszkodás. Jelen kiadvány a ma lehetséges legteljesebb mértékben bocsátja az Olvasó rendelkezésére azokat az adatokat, amelyek nélkülözhetetlenek bármilyen jövőbeli kutatás számára. A két kötet nagyobbik részét természetesen a Kollégium diákjainak névsora teszi ki. Bő száz esztendővel ezelőtt már megjelent egy hasonló tárgyú kiadvány (Thúry Etele: A debreczeni református főiskola törvényei és az ezeket aláírt tanulók névsora. In: Iskolatörténeti adattár, szerk. Thúry Etele. II. Pápa, 1908, 84–476.), ez azonban egyrészt ma már könyvritkaságnak számít, másrészt viszont számos javításra szoruló pontatlanságot tartalmaz, és nem is a legteljesebb ránk maradt forrás alapján készült... Remélem, hogy e forráskiadvány... sokakat hozzásegítenek a méltó és igényes ünnepléshez, valamint a Debreceni Református Kollégium felbecsülhetetlen értékeinek megismeréséhez, és azok további őrzéséhez.
(Részlet dr. Bölcskei Gusztáv püspök Ajánlásából)
Várható megjelenés: Megjelent

2. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma (1850–2010)

Szerkesztő: Győri L. János

A hatszáz lapos kötet a Kollégium keretében működő, de jogilag 1850-ben önállósodó Gimnázium másfél évszázados történetét mutatja be. A kerettörténeti bevezetés után a könyv előbb tantárgytörténetből (magyar nyelv és irodalom, latin és görög nyelv, hittan, angol nyelv, fizika, ének-zene, rajz) és tanári portrékból (Osterlamm Ernő, Imre Sándor, Kovács János, S. Szabó József, Nagy Jenő, Zsigmond Ferenc, Rózsai Tivadar) nyújt ízelítőt. A kötet záró fejezete néhány tanórán kívüli tevékenységet tárgyal (önképzőkör, Kántus, hildeni testvériskolai kapcsolat). A tanulmányok szerzői többnyire a Gimnázium ma is aktív tanárai (Győri János, Győri József, Mikó Gyula, Csatári Annamária, Molnárné Ötvös Tünde, Kurgyis András, Kovács Gergely, Veressné Létai Ágnes, Imréné Barta Edit, Uherkovich Zoltán); kisebb részben egykori tanárai (Németh Tamás, Miklós Erika, Virágh György), illetve volt diákjai: Fekete Károly, a Hittudományi Egyetem professzora és Kovács Teofil, a Kollégium Nagykönyvtárának tudományos munkatársa.
Várható megjelenés: Megjelent

3. Fogarassy Zoltán: A Dóczy Leánynevelő Intézet története (1838–2010)

Szerkesztő: Győri L. János

A könyv szerzője elsőként vállalkozik a 175 esztendővel ezelőtt, 1838-ban alapított, s a 2000. évben történt újraindítása óta a Kollégium tagintézményeként működő egykori debreceni leánynevelő intézet történetének monografikus feldolgozására. A kiadvány nemcsak a története során sokféle képzést nyújtó intézmény (elemi iskola, gimnázium, tanítóképző, polgári iskola) kerettörténetét tárja föl, hanem számos részletkérdést külön is földolgoz (ifjúsági egyesületek, tanári portrék, neves öregdiákok). A függelék ezenkívül számos iskolatörténeti dokumentumot is közöl. A kötet közérthető stílusával nemcsak az iskolatörténet iránt érdeklődő szakmai közvéleményt, hanem az intézmény mai diákjait és öregdiákjait is meg kívánja szólítani. Az olvasó eligazodását jelentős képanyag segíti.
Várható megjelenés: Megjelent

4. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem története (1850–2010)

Szerkesztő: Baráth Béla Levente

A készülő tanulmánykötetben a debreceni református teológiai oktatás és lelkipásztor képzése másfél évszázadát előbb három kronologikus áttekintő tanulmány vizsgálja. A Debreceni Egyetem 1912-es megalapításig Kovács Ábrahám, 1950-ig – a debreceni állami egyetemből való kiszakadásig – Fekete Károly, majd a napjainkig terjedő időszakot Bölcskei Gusztáv dolgozata dolgozza fel. Ezután a DRHE hittudományi tanszékeinek és jogelődeiknek már lezárt életművel rendelkező,– majd félszáz – főállású tanáráról készített oktatói portrék következnek. Ezeknek a szakmai értékelésre törekvő rövid írásoknak a szerzői a tanszékek mai munkatársai. Egy tematikus tanulmány jelzésértékűen foglalkozik az intézet kiterjedt külföldi kapcsolataival. Végül a kiadvány adattári jelleggel közli az intézmény vezetőinek, a tanszéki munkatársaknak, az egyetem doktorainak, díszdoktorainak, első lelkészképesítő vizsgát tett hallgatóinak névsorát.
Várható megjelenés: 2014. augusztus